Školy v ČR

Reklama

Máte-li zájem o reklamu a inzerci na serveru www.hledej-skolu.cz, napište email s vašimi požadavky na reklama@hledej-skolu.cz.

 

CENÍK REKLAMY NA hledej-skolu.cz

DRUH ZÁPISU CENA POZNÁMKA
ZJEDNODUŠENÝ FIREMNÍ ZÁPIS  ZDARMA Zápis obsahuje pouze základní kontaktní informace bez odkazu na www prezentaci.
KOMPLETNÍ FIREMNÍ ZÁPIS  490,- Zápis obsahuje všechny kontaktní informace, odkaz na www prezentaci, obrázky, seznam studijních oborů, atd.
TOP ZÁPIS V RÁMCI KRAJE A KONKRÉTNÍHO OKRESU 990,- K topovanému zápisu nyní AKCE - PR článek s 1 odkazem zdarma!
EXCLUSIV ZÁPIS  1 890,- Odkaz bude umístěn jako TOP v rámci kraje a okresu, a navíc na úvodní straně našeho portálu + 1 PR článek ZDARMA.
REKLAMNÍ BANNER NA ÚVODNÍ STRANĚ 2 500,- Rozměr banneru 250 x 146px. 
VLOŽENÍ REKLAMNÍHO PR ČLÁNKU O ŠKOLE  590,- Minimálně 1000 znaků. Do textu možno vložit 1 odkaz na web.
NAPSÁNÍ PR ČLÁNKU 300,- Nutné domluvit obsah (o škole, oboru, konkrétní službě…)

Uvedené ceny jsou za období 1 rok.
Nejsme plátci DPH. Ceny jsou konečné.

Všeobecné podmínky reklamy na hledej-skolu.cz

Obecná ustanovení

Obchodní podmínky společnosti Garland Partner, s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 02068281, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddil C, vložka 215120.
Společnost Garland Partner, s.r.o. (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem  informačního portálu dostupného na internetové adrese http://www.hledej-skolu.cz. Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům prostor pro reklamní zápisy a reklamní plochy na portálu www.hledej-skolu.cz. To vše v souladu s nabídkou a pravidly Provozovatele.

Objednavatel reklamy

Objednavatelem reklamy může být fyzická nebo právnická osoba. Smluvní vztah vzniká uzavřením a podpisem objednávky mezi Provozovatelem a Objednavatelem.

Podmínky reklamy

Reklamou se rozumí umístnění firemního zápisu firmy Objednavatele, zveřejnění PR článku nebo poskytnutí reklamní plochy na portálu www.hledej-skolu.cz. Ceny za konkrétní typy firemního zápisu, za firemní bannery nebo reklamní PR články jsou smluvní. Rezervaci zápisu nebo reklamní plochy lze realizovat telefonicky nebo emailem. Vlastní objednávka se následně uzavírá písemně nebo emailem.  Objednavatel souhlasí se zveřejněním všech vložených inzerátů a reklamních bannerů na serveru Provozovatele.

Uzavření objednávky

Objednavatel je povinen uzavřít s Provozovatelem službu podepsáním objednávky. Obnovení služby je možné též zaplacením výzvy k platbě na další období. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, co jí potvrdí objednavatel podpisem nebo zaplacením. Objednávka musí obsahovat: IČ , DIČ, fakturační adresu, korespondenční adresu (je-li odlišná), kontaktní informace (kontaktní osobu, telefon, email), dále inzertní specifikace, tj. druh objednané reklamy na serveru Provozovatele. Objednavatel se zároveň podpisem objednávky zavazuje k dodání podkladů pro vlastní realizaci reklamy. V případě firemního zápisu se Provozovatel zavazuje dodat bezprostředně po podpisu objednávky, nejpozději však do 5 pracovních dnů, přihlašovací údaje do administračního rozhraní firemního zápisu. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost uvedených informací ve firemním zápisu Objednavatele.

Při objednávce reklamního PR článku se Provozovatel zavazuje zveřejnit zaslaný PR článek v sekci Reklamní články na portálu www.hledej-skolu.cz. V případě, že uvedený PR článek nesplňuje obsahově podmínky pro zveřejnění, vyzve Provozovatel Objednavatele k provedení potřebných změn ještě před zveřejněním PR článku.

V případě objednávky PR článku včetně jeho napsání, garantuje Provozovatel napsání článku do 14 pracovních dnů od podpisu objednávky. Před zveřejněním zašle článek Objednavateli na email uvedený v objednávce k jeho odsouhlasení.

V případě objednávky reklamního banneru na www.hledej-skolu.cz  bude objednavatel informován o pozici banneru na webu hledej-skolu.cz, požadovaném rozměru reklamního banneru a provozovatel zajistí realizaci požadovaného zpětného odkazu z reklamního banneru.

Odpovědnost Objednavatele za obsah inzerce

Objednavatel se zavazuje pravidelně aktualizovat svůj firemní zápis. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu a obsahovou stránku reklamního sdělení, které umístil na web Provozovatele. Objednavatel se zavazuje nahradit jakoukoliv peněžní čí nepeněžní újmu, včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli vzniklou škodu na základě práv průmyslového vlastnictví, porušování právních předpisů chránící nekalou soutěž, autorská a jiná práva duševního vlastnictví. Na vyžádání provozovatele je objednavatel povinen doložit skutečnosti týkající se autorských práv průkaznými doklady.  Provozovatel může okamžitě ukončit inzerci z těchto důvodů: při prokázaném porušování podmínek inzerce, objednavatel poškozuje inzercí Provozovatele nebo třetí stranu, inzerent nepodniká dle platných zákonů ČR, objednavatel nezaplatil za služby. V těchto případech může být inzerce ukončen okamžitě a bez nároku na náhradu poskytnuté doby inzerce. 

Závěrečná ustanovení:

Smluvní strany se zavazuji nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí straně. Podepsáním objednávky objednavatel stvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými všeobecně smluvními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné smluvní podmínky, a to i bez předchozího upozornění změnit. Provozovatel si dále vyhrazuje právo informovat objednavatele na email, uvedený v objednávce, o novinkách a akcích z oblasti saunování. Maximální frekvence je stanovena na jeden informační email za kalendářní měsíc.

Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí osobě. Veškeré vztahy, Všeobecnými smluvními podmínkami neupravené, se řídí platnými zákony ČR. Objednavatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb.


nahoru nahoru